BMWKLUB Česká Republika, o.s. Logo
Header

Stanovy BMW Auto klubu Česká Republika z.s.

22. října 2022 | autor: BMWKLUB ČR

STANOVY SPOLKU

BMW Auto klub Česká Republika z.s.

 

Článek 1 – charakter spolku

 1. BMW Auto klub Česká Republika z.s. (dále jen spolek) je spolkem podle právních předpisů České republiky.
 2. Sídlem spolku je Pod Harfou 938/40, 19000 Praha 9.
 3. Spolek má své logo.

Článek 2 – cíle spolku a formy činnosti

 1. Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací občanů, v němž se sdružují majitelé a příznivci vozů a motocyklů značky BMW ke vzájemné spolupráci, technickému poradenství, aktivní podpoře bezpečnosti provozu a propagaci tovární značky a spolku samotného.
 2. Pro zajištění svých cílů může spolek vyvíjet hospodářskou činnost dle platných zákonných předpisů, a dále nákup a prodej zboží souvisejícího s posláním, činností a cíli spolku.
 3. Formami činnosti spolku jsou zejména: výchovná a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí, organizování seminářů a konferencí; vzdělávací akce jako přednášky, semináře, krátkodobé kursy apod.; informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací, využívání vhodných forem publicity a propagace.

Článek 3 – členství ve spolku

 1. Členství registrované:
  1. registrovaným členem se může stát fyzická osoba, která projeví souhlas se stanovami a cíli spolku vyplněním přihlášky na portálu spolku www.bmwklub.cz a uhradí roční příspěvek na chod webu bmwklub.cz,
  2. práva registrovaného člena podle čl. 3, odst.4, písm. a-b,
  3. povinnosti registrovaného člena podle čl. 3, odst.5, písm. a-c.
 2. Členství řádné:
  1. řádným členem se může stát registrovaný člen zúčastněním se Valné hromady spolku a přijetím Valnou hromadou,
  2. práva řádného člena podle čl. 3, odst.4, písm. a-e,
  3. povinnosti řádného člena podle čl. 3, odst.5, písm. a-d.
  4. po nesplnění povinnosti v čl. 3, odst. 5, písm. d) mění se členství řádné automaticky na členství registrované.
 3. Členství čestné
  1. čestné členství může být uděleno řádnému členu rozhodnutím Valné hromady za mimořádné zásluhy na rozvoji nebo chodu spolku,
  2. práva čestného člena podle čl. 3, odst.4, písm. a-e,
  3. povinnosti čestného člena podle čl. 3, odst.5, písm. a, b.
  4. pro čestného člena neplatí ustanovení v čl. 3, odst. 7, písm. e.
 4. Práva člena spolku:
  1. podílet se na praktické činnosti a všech akcích spolku,
  2. účastnit se Valné hromady spolku,
  3. hlasovat na Valné hromadě spolku,
  4. volit do orgánů spolku,
  5. být volen do orgánů spolku, pokud dosáhl plnoletosti,
 5. Povinnosti člena spolku:
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
  2. dodržovat vnitřní směrnice, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. v patřičné lhůtě a výši platit roční příspěvek na provoz portálu klubu www.bmwklub.cz,
  4. nejméně jednou za dva roky zúčastnit se Valné hromady spolku.
 6. Spolek je vůči členovi, pokud je jeho činnost v rozporu se stanovami, zájmy a dobrou pověstí spolku, oprávněno uplatnit sankce:
  1. napomenutí – provádí písemnou formou výkonná rada,
  2. pozastavení členství – provádí výkonná rada např. v případě neplacení příspěvku členem; člen po dobu pozastavení svého členství pozbývá práv plynoucích z členství, ale nadále je vázán povinnostmi z členství plynoucími,
  3. vyloučení ze spolku – rozhoduje valná hromada; může rozhodnout i výkonná rada, proti jejímu rozhodnutí se ale může člen ve lhůtě 14 dní odvolat k valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné; kontrolní komise rozhodne, jestli v mezidobí do konání valné hromady bude v takovém případě členovi pozastaveno členství.
 7. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením – písemné oznámení o ukončení členství předsedovi spolku,
  2. vyloučením,
  3. úmrtím,
  4. zánikem spolku,
  5. nezaplacením ročního příspěvku na chod webu bmwklub.cz,
 8. Spolek vede pro svou vnitřní potřebu evidenci členů v souladu s příslušnými nařízeními zákona na ochranu osobních údajů.

Článek 4 – orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. valná hromada,
  2. výkonná rada,
  3. předseda,
  4. kontrolní komise.

4.1. valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji nejméně jednou za šest měsíců předseda spolku. Předseda je povinen svolat valnou hromadu také na žádost nadpoloviční většiny všech členů výkonné rady, a to do jednoho měsíce od žádosti o svolání. Valná hromada je řádně svolána, pokud je pozvánka s programem odeslána členům, resp. vystavena na internetové prezentaci spolku nejméně 30 dnů před termínem konání.
 2. Rozhodnutí valné hromady jsou přijímána veřejným hlasováním. Případně se může valná hromada usnést o tajné volbě. Není-li uvedeno jinak, volba či usnesení je přijato, pokud se pro návrh vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.
 3. Valné hromady má právo se s rovným hlasovacím právem zúčastnit každý člen spolku. Není-li po 30 minutách od ohlášeného zahájení jednání valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů, usnáší se valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.
 4. Valná hromada má pravomoc:
  1. volit a odvolávat členy výkonné rady, přičemž funkční období volených orgánů je dvouleté,
  2. volit náhradníky výkonné rady,
  3. volit kontrolní komisi,
  4. schvalovat zprávu o činnosti předloženou výkonnou radou,
  5. určovat koncepci činnosti spolku a jeho cíle pro další období,
  6. rozhodovat o vyloučení člena,
  7. měnit stanovy,
  8. kontrolovat hospodaření spolku,
  9. schvalovat pravidla rozdělení finančních prostředků,
  10. rozhodovat o zániku spolku 2/3 většinou hlasů všech členů,
  11. volit předsedu.

4.2. výkonná rada

 1. Výkonná rada je tříčlenná, tvoří ji předseda spolku a dva další členové.
 2. Výkonná rada se schází podle potřeby. Usnáší se prostou většinou hlasů všech svých členů. V případě odstoupení člena výkonné rady nastupuje na jeho místo náhradník. V případě, že není možné doplnit výkonnou radu dalším náhradníkem, předseda výkonné rady svolá valnou hromadu.
 3. Výkonná rada:
  1. připravuje jednání valné hromady,
  2. plní úkoly uložené valnou hromadou v souladu s body 2 a 3,
  3. připravuje zprávu o činnosti,
  4. schvaluje vnitřní předpisy spolku podřízené stanovám (např. jednací řád, volební řád, směrnice pro hospodaření, vzor přihlášky aj.),
  5. stanovuje členské příspěvky a lhůtu a způsob jejich uhrazení,
  6. vede evidenci členů spolku,
  7. rozhoduje o napomenutí členů spolku,
  8. rozhoduje o vyloučení členů, ale proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat k valné hromadě,
  9. zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány odborné komise pro určitou problematiku. Členství v komisích je dobrovolné. Členy komise se mohou stát i nečlenové spolku na doporučení člena výkonné rady. Výkonná rada jmenuje na návrh komise jejího předsedu

4.3. předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
 2. Předseda spolku:
  1. svolává a řídí jednání valné hromady i výkonné rady a je tedy i jejich předsedou,
  2. musí svolat výkonnou radu na žádost alespoň poloviny členů výkonné rady,
  3. prakticky řídí činnost spolku mezi jednáními výkonné rady a valné hromady.
 3. Předsedu ve vážných případech jeho indispozice (těžká nemoc, úmrtí, vystoupení, vyloučení) zastupuje výkonná rada jako celek, jejím jménem v konkrétních krocích jedná pověřený člen výkonné rady.

4.4. kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je dvoučlenná.
 2. Kontrolní komise:
  1. kontroluje činnost a hospodaření spolku,
  2. kontroluje plnění usnesení orgánů a práci volených orgánů,
  3. na zjištěné nedostatky upozorňuje příslušné orgány nebo jednotlivé členy,
  4. podává valné hromadě a výkonné radě na jejich požádání zprávy o provedených kontrolách,
  5. rozhoduje ve sporných případech, které neřeší tyto stanovy či platné zákonné normy,
  6. rozhoduje o pozastavení členství dle čl. 3, odst. 4, písm. c.
  7. ve lhůtě 7mi dnů může může nesouhlasem obou členů vetovat usnesení Výkonné Rady do projednání na další Valné Hromadě

Článek 5 – zásady hospodaření spolku

 1. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
 2. Zdroje financí a majetku spolku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  2. řádné členské příspěvky,
  3. dotace a granty poskytnuté státními nebo jinými orgány
  4. a další zákonné zdroje.

Článek 6 – zánik spolku

 1. Spolek zanikne, vysloví-li se pro jeho zánik na valné hromadě nejméně 2/3 všech členů spolku.
 2. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku likvidátor jmenovaný valnou hromadou. Spolek (nebo jeho právní nástupce) je povinen vyrovnat všechny svoje závazky.

Článek 7 – závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny dne 18. 3. 2017 ve Velkém Meziříčí.

 

banner
banner
banner